Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas?

Mikrobiologiya Institutu

01.05.2020 13:30

 

Akademik Ramiz Mehdiyev onlayn m??avir? ke?irib

AMEA-n?n prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin r?hb?rliyi il? onlayn m??avir? ke?irilib.

T?dbird? AMEA R?yas?t Hey?tinin ?zvl?ri, R?yas?t Hey?ti aparat?n?n idar? v? ??b?l?rinin r?hb?rl?ri i?tirak edibl?r.

M??avir?ni giri? s?z? il? a?an akademik Ramiz Mehdiyev koronavirusla m?bariz?d? vaxt?nda q?tiyy?tli add?mlar atm?? ?lk? Prezidenti ?lham ?liyev? elmi ictimaiyy?t ad?ndan d?rin minn?tdarl???n? bildirib. O, f?aliyy?tini karantin rejiminin t?l?bl?rin? uy?unla?d?ran AMEA-da pandemiya d?vr?nd? bir s?ra onlayn elmi t?dbirl?rin, beyn?lxalq videokonfranslar?n ke?irildiyini, distant t?hsilin u?urla davam etdirildiyini bildirib. AMEA r?hb?ri koronavirusdan qorunma ?sullar? il? ba?l? Az?rbaycan aliml?rinin televiziya kanallar?nda, ?ap v? elektron mediada m?sahib? v? ??x??lar etm?sini, m?lumat xarakterli materiallar d?rc etdirm?sini t?qdir?layiq hal kimi d?y?rl?ndirib.

Akademik Ramiz Mehdiyev Nazirl?r Kabineti yan?nda Operativ Q?rargah?n q?rarlar?na, t?vsiy? v? tap??r?qlar?na ?m?l etm?yin vacibliyini diqq?t? ?atd?r?b. Alim bundan sonra da onlayn konfranslara geni? yer verilm?si, elmi-t?dqiqat i?l?rinin s?m?r?liliyinin art?r?lmas? v? m?xt?lif elm sah?l?rinin bir-biril? inteqrasiyas?n?n geni?l?ndirilm?sinin ?h?miyy?tind?n dan???b, karantin rejimind?n sonra AMEA-n?n qar??s?nda duran v?zif?l?rd?n b?hs edib.

T?dbird? AMEA-n?n birinci vitse-prezidentl?ri, akademikl?r ?sa H?bibb?yli v? ?brahim Quliyev, AMEA-n?n vitse-prezidentl?ri, akademikl?r Dilq?m Ta??yev, ?rad? H?seynova, Rasim ?liquliyev, AMEA-n?n akademik-katibi, m?xbir ?zv ?mina?a Sad?qov v? ??l?r idar?sinin m?diri, texnika elml?ri doktoru, professor Elton M?mm?dov hesabat xarakterli onlayn ??x??lar?nda karantin g?nl?rind? ke?iril?n beyn?lxalq videokonfranslar, pandemiya d?vr?nd? m?xt?lif elmi istiqam?tl?r ?zr? apar?lan elmi-t?dqiqat i?l?ri bar?d? m?lumat verib, g?r?l?c?k i?l?r? dair t?klifl?rini s?sl?ndiribl?r.

Sonra ??x?? ed?n AMEA R?yas?t hey?ti aparat?n?n Xarici ?laq?l?r idar?sinin r?isi, biologiya ?zr? f?ls?f? doktoru Esmira ?lirzayeva v? Elm v? t?hsil idar?sinin r?isi, iqtisad elml?ri ?zr? f?ls?f? doktoru Fail Kaz?mov Az?rbaycanda elan olunmu? karantin rejimind? akademiyan?n beyn?lxalq ?laq?l?ri v? magistrantlar?n distant t?hsili bar?d? dan???blar.

Onlayn m??avir?nin sonunda akademik Ramiz Mehdiyev karantin rejimind?n sonrak? m?rh?l?d? Az?rbaycan aliml?rinin qar??s?nda duran v?zif?l?rd?n s?z a??b, postpandemiya d?vr?nd? elmin yeni prioritet sah?l?rinin m??yy?nl??dirilm?sin? dair t?klifl?rin haz?rlanmas? il? ?laq?dar m?vafiq tap??r?qlar verib.

© www.science.gov.az goturulmusdur

Faydal? Linkl?r