Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

Struktur bölmələri


Bioloji aktiv maddələr laboratoriyası

Tel / E-mail: (994 12) 502 43 89 mpanah@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri (ictimai əsaslarla) Pənah Zülfüqar oğlu Muradov - Biologiya üzrə e.d.professor, AMEA-nın müxbir üzvü. İşçilərin ümumi sayı: 7. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Mikroorqanizmlərdə oksireduktaza və hidrolazaların sintezinin fizioloji-biokimyəvi və biotexnoloji əsaslarının tədqiqi. Bölmənin əsas elmi nəticələri: Mikroorqanizmlərdə hidrolazala və oksidazaların sintezinin təbiətinin müəyyənləşdirilməsi, bitki mənşəli tullantıların utilizasiyasının bioloji üsullarının elmi və praktik əsaslarının işlənib hazırlanması.

Antropogen mühitlərin mikrobiologiyası laboratoriyası

Tel / E-mail: +994125024359 +994125024389 efsane_huseynova@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: İlham Əzizxan oğlu Əliyev - Biologiya üzrə f.d. İşçilərin ümumi sayı: 10. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Antropogen mühitlərin mikro və mikobiotasına ğörə qiymətləndirilməsi. Bölmənin əsas elmi nəticələri: Azərbaycanın müxtəlif antropogen mühitlərində yayılan göbələklərin say və növ tərkibinə görə qiymətləndirilməsi və onların “mikogen yük”-ünün müəyyənləşdirilməsi.

Eksperimental mikologiya laboratoriyası

Tel / E-mail: (994 12) 502 43 89 Kasumovas@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: Svetlana Yusif qızı Qasımova - Biologiya üzrə e. d., professor. İşçilərin ümumi sayı: 7. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycanın müxtəlif biotoplarına aid mikromitsetlərinin fiziolojı-biokimyəvi xüsusiyyətləri. Bölmənin əsas elmi nəticələri: 1. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqların mikrobiotasının öyrənilməsi; 2. Nefti, xüsusən naftalan neftini parçalayan göbələk ştamlarının ayrılması; 3. Azərbaycanın müxtəlif torpaq tiplərindən bioloji aktiv maddələrin (fitohormonların) produsentlərinin ayrılması.

Su mikrobiologiyası laboratoriyası

Tel / E-mail: (994 12) 502 43 89 anarxezər@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: Anar Teyyub oğlu Hüseynov- Biologiya üzrə f. d., dos. İşçilərin ümumi sayı: 9. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərinin və ora axan əsas çayların ekoloji mikrobiologiyasının öyrənilməsi. Bölmənin əsas elmi nəticələri: Xəzər dənizinin və çay sularının mikrobiosenozunun ekoloji vəziyyətinin dəyişilmə dinamikası haqqında kifayət qədər faktiki material toplanmış, suyun və qruntun avtoxton mikrobiotasının tərkibi və yayılması qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.

Mikrobioloji biotexnologiya laboratoriyası

Tel / E-mail: (994 12) 502 44 70 konulbaxşh@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: Könül Fərrux qızı Baxşəliyeva - Biologiya üzrə e. d., dossent. İşçilərin ümumi sayı: 9. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycanda yayılan göbələklərdən və dərman bitkilərindən antimikrob aktivliyə malik bioloji aktiv maddələrin alınması və təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; Bölmənin əsas elmi nəticələri: Azərbaycanda qida, tibbi və yem məqsədləri üçün istifadə edilən bitki materiallarının mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən göbələklərdən müxtəlif bioloji aktiv maddələr ayrılmış, onların təsir xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Mikroorqanizm kolleksiyası laboratoriyası

Tel / E-mail: (994 12) 502 43 59 ayemen@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: Yamən Yusif qızı Atakişiyeva- Biologiya üzrə f. d., dos. İşçilərin ümumi sayı: 9. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Kolleksiyanın mikroorqanizm kulturaları, o cümlədən biotexnoloji baxımdan potensialı olan ştammlarla zənginləşdirilməsi və uzun müddətli konservasiya üçün hazırlanmış metodlardan istifadə etməklə mikroorqanizmlərin həyat qabiliyyətinin saxlanılması. Bölmənin əsas elmi nəticələri: Azərbaycan torpaqlarından ayrılmış 600-dən çox mikroorqanizm ştammı, o cümlədən, 310 bakteriya kulturası, 250 mitselili və 40 maya göbələyi ştammı olan kolleksiya yaradılmışdır.

Torpaq mikrobiologiyası laboratoriyası

Tel / E-mail: (994 12) 502 43 59 nadjafovas@rambler.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: Samirə İmamyar qızı Nəcəfova - Biologiya üzrə e.d., dossent. İşçilərin ümumi sayı: 9. Bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Torpaq mikroorqanizmlərinin müxtəlifliyinin, onların morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri, həmçinin əsas bioloji elementlərin dövranında mikroorqanizmlərinin rolunun öyrənilməsi. Bölmənin əsas elmi nəticələri: Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinin əsas torpaq tip və yarımtiplərinin torpaq biogeosenozunun strukturunun fizioloji-biokimyəvi və ekoloji xüsusiyyətləri öyrənilib. Bunların əsasında torpağın biogenliyindən asılı olaraq torpaqların mikrobioloji xəritələşdirilməsi və rayonlaşdırılması aparılıb.

Faydalı Linklər