Qasımov Şakir Nəbi oğlu

Vəzifəsi Elmi İşlər üzrə Direktor Müavini
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Cəbrayıl ray., Minbaşılı kəndi
Təvəllüdü 25 Dekabr 1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01 – Botanika

Abşeronda introduksiya olunmuş Danaayağı (Araceae Juss.) fəsiləsinin növlərinin biomorfologiyası və becərilməsi

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01 – Botanika

Azərbaycanın quru subtropik şəraitinə introduksiya olunmuş tropik bitkilərin (Bromeliaceae Juss., Orchidaceae Juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

120

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 51
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı -
 Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 4

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

Daxili ekoloji mühitin və interyerlərin abadlaşdırılmasında, bədii-memarlıq tərtibatında, istehsalatda əmək şəraitinin sağlamlaşdırılmasında tropik bitkilərin rolunu öyrənmiş, həmin bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərinin və becərilmə aqrotexnikasının, çoxaldılmasının effektli üsullarının elmi-nəzəri və elmi-metodiki bazasını və onların praktiki istifadə yollarının elmi əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Dünya florasının tropik və subtropik bölgələrindən introduksiya edilmiş bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə ilk dəfə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərini, böyümə və inkişaf biologiyasını, virginil və generativ dövrlərdə morfogenezini, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyasını öyrənmiş, öyrənilən növlərin klon mikroçoxaldılması metodunu təkmilləşdirmiş və tropik və subtropik bitkilərin becərilməsi üçün Azərbaycanın aqrar sektorunda əmələ gələn bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə əsaslanan subustrat əvəzləyicisinin kompleks metodunu işləyib hazırlamışdır. Bütün bunlar ilk dəfə əldə edilən və elmi yenilik daşıyan mühüm məlumatlardır  və onların əldə  edilməsi müəllifin şəxsi tədqiqatlarının nəticəsidir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Bitki tullantılarından səmərəli istifadənin kompleks metodu. “Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi” (MNB-nın əsərləri), Bakı, 2005, V cild, s. 99-112.
2. Bromeliaceae Juss. fəsiləsi növlərinin introduksiyasının yekunları. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2007. VII cild, s. 66-77.
3. Bitkilərin introduksiyası və akklimatizasiyasının bəzi metodoloji məsələləri haqqında. (Ədəbiyyat icmalı) Botaniklər cəmiyyətinin elmi əsərləri, 2010, cild I, səh. 397-408.
4. Биология развития некоторых видов семейства Бромелиевые (Bromeliaceae Juss.) Вiсник Киiвського Нацiонального Унiверситету iмен Тараса Шевченка «İнтродукцiя та збереження рослинного рiзноманiття. №19-21, 2009, с.76-78.
5. Ксилотрофные грибы как активные деструкторы растительных отходов. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», Москва, 2009, №1, с. 109-112.
6. Экологические основы интродукции субтропических растений на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Издательство МГОУ, 2009, №3, с. 80-83.
7. Биоморфологические особенности некоторых видов Bromeliaceae при культуре в закрытом грунте. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», Москва, 2010, №3, с. 42-47.
8. Цикл развития и этапы органогенеза монокарпических бромелиевых (Bromeliaceae). Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2010, №4, c. 48-51.
9. Монокарпические виды семейства бромелиевых (Bromeliaceae Juss.) в открытом озеленении сухих субтропиков. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №1, с. 11-12.
10. Tropik və subtropik bitkilərin becərilməsi üçün qeyri-ənənəvi subustrat. AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, 2011, cild IX, №2, s. 92-99.
11. Биология ювенильного развития видов рода Yucca L. при культуре на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.
12. Effects of Post Harvesting On Biochemical Changes in Gladiolus Cut Flowers Cultivars [White prosperity]. Middle-East Journal of Scientific Research 9 (5): 572-577, 2011.
13. Effects of gibberellic acid (GA3) and indole-3-acedic Acid (IAA) on flowering, stalk Elongation and Bulb Characteristics of Gladiolus [Gladiolus grandifolium var. with prosperity]. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2012, №3, с. 43-45.
14. Agave L. cinsinin yuvenil bitkilərinin morfogenezi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.
15. Study on floristic, life form and plant chorology of wetlands in northern and eastern slopes of Sabalan mountains. Journal of Taksonomy and Biosystematics, Iran-Published by University of Isfahan Research Center, 2012, №10, pp. 41-51.
16. Морфогенез ювенильных растений некоторых видов лука (Allium L.) интродуцированных из природной флоры Нахчыванской АР на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2013, №2, с. 45-48.
17. Ordination of Ecological species group in relation to environmental varibles in the northern and eastern slopes of Sabalan mountains. Natural Environment, Natural Resources Journal, Iran., 2013, 66 (1): 37-48.
18. Kafkasya florasında yetişen bazi bitkilerin ortama uyumları sırasında geçirmiş oldukları bazi morfolojik değişiklikler. XVI Ulusal biyoloji kongresi, Türkiye, Malatya, 2002. s. 76.
19. Bazi tropical bitkilerin klonal çoğaldılması. XVII Ulusal biyoloji kongresi.Türkiye, Adana, 2004. s.7.
20. Экологические принципы интродукции семейства Cactaceae Juss. в закрытых грунтах на Апшероне. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологической и химической экологии» Москва, ИИУ МГОУ, 2016, с. 16-20.
21. Выращивание некоторых видов кактуса в закрытом грунте ЦБС НАН Азербайджана. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции «Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования», Астрахань, 2017, с. 206-210.
22. Патогенная микобиота оранжерейных растений. Центрального Ботанического сада НАН Азербайджана. Тез. докл. XV cъезда Общества микробиологов Украины им. С.Н. Виноградского (г. Одеса) – Львов: СПОЛОМ, 2017, с. 37.
23. Abşerona introduksiya edilmiş Hosta Tratt. cinsinin bəzi növlərinin biomorfologiyasi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №2, s. 100-105.
24. Фенология некоторых видов рода Оpuntia (Tournef.) Мill. (Сactaceae Juss.) в условиях закрытого грунта на Aпшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2017, №4, с. 69-75.
25. Изучение морфогенеза некоторых видов семейства Сactaceae Juss. в ювенильной стадии в закрытом грунте Апшероне. Журнал “Субтропическое и декоративное садоводство”, Сочи, 2019, №70, стр. 22-28.
26. Перспективы использования растений закрытого грунта во внешнем озеленении в сухих субтропиков Азербайджана. Журнал «Плодоводство и ягодоводство России», 2019, том 59, стр. 99-107.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Biologiya və aqrar elmlər üzrə ekspert şurasının üzvü;

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi şurasının üzvü;

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi şurasının üzvü;

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi şurasının üzvü.

Təltif və mükafatları

Azərbaycan MEA-nın “Fəxri Fərman”ı

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024903

Faks: (+99412) 5024172

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.