Muradov Pənah Zülfiqar oğlu

Vəzifəsi Baş Direktor
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağcabədi rayonu, Şahsevən kəndi
Təvəllüdü 01.10.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, biologiya  fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Bjerkandera Karst. cinsinə aid göbələklərin sellülolitik aktivliyi

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Bitki tullantılarının biokonversiyası prosesində ksilotrof göbələklərin fermentativ aktivliyinin xüsusiyyətləri

Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı

26.04.2007

Mikrobiologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 250
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 135
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 56
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4

Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 27

Elmlər doktoru - 3

Əsas elmi nailiyyətləri Ksilotrof makromisetlərdə  hidrolaza və oksidazaların   sintezinin təbiəti və sintez olunmuş fermentlərin hüceyrə xaricinə sekressiyası prosesləri, eləcə də yeməli göbələklərin intensiv üsulla becərilməsi prosesində onların fermentativ aktivliyində baş verən dəyişikliklərlə bağlı bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirən dəyərli məlumatlar əldə edilmiş,  bitki tullantılarının «az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız texnologiya» prinsipinə uyğun istifadəsinə imkan verən mikrobioloji üsul işlənib hazırlanmışdır.  Azərbaycan təbiətinə xas mikobiota üçün onlarca   yeni növ müəyyənləşdirilmiş,  göbələklərin "Qırmızı Kitab" obyekti kimi tədqiqinə  başlanmış və hazırda qorunması vacib olan göbələk növləri müəyyən edilmiş, göbələk mənşəli bioloji aktiv maddələrin istehsalının təşkili üçün lazımi elmi və praktiki baza hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З., Мамедьяров М.А. Штамм соматических структур гриба   Bjerkandera adusta, 40 – продуцент ксиланазы для поверхностного культивирования. А.с. 1566718, СССР,1988.
2. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З. Эндо-1,4-b -глюканазная активность дероворазрушающих грибов рода      Bjerkandera Karst.// Микология и фитопатология, 1989, т.23, № 4, c.374-377
3. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З. Целлюлолитическая активность дереворазрушающих базидиомицетов из рода Bjerkandera Karst в условиях глубинной и твердофазной ферментации// Микология и фитопатология,1991, т.25., № 1. c.48-52
4. Мошкович Ф.С., Мурадов П.З., Костышин С.С., Домбровская Е.Н., Копыльчук Г.П., Гaнбаров Х.Г. Получение и характеристика гидролаз базидиомицета Bjerkandera // Биотехнология(Россия), 1991, № .6,  c.75-78
5. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З. Влияние физиологических факторов на процесс трансформации ОВЛ грибом B. Adusta.// Химия древесины(Латвия), 1991, № 6, 62-65
6. Kanbarov Kh. Kuliyeva N., Muradov P. Biosynthesis of pectinase by fungi of the Genera Bjerkandera and Coriolus during SPF.// Applied Biochemistry and Microbiology, 2001, v.37, N 6. c.593-595
7. Muradov P.Z. Bitki tullantılarının bioloji konversiyasının əsasları. Bakı: Elm, 2003, 114s.
8. Алиева С.Р., Велиев М.Г., Мурадов П.З.,  Исмаилов Е.И. ,Ягубова Г.Г.Биосинтез полиацетиленовых соединений базидиальными грибами.// Жур. «Иммунопатология, аллергология, инфектология», 2009, № 2, c.74-75
9. Bidarigh S., Massiha A., Khoshkholgh P., Muradov P.Z., Issazadeh Kh., Azarpour E. Antimicrobial (Screening) properties of Various Plant Extracts from Ocimum basilicum L. and Nerium oleander L. Against Fungal Common Rots of Potato Invitro Bioassay.//  Journal of Basic and Applied Scientific Researc,  2012,  2, N7, p. 6810-6815.
10. Issazadeh Kh. , Khoshkholgh M.R. , Massiha A. , Muradov P.Z., Bidarigh S. , Giahi M. Analysis of the Phytochemical Contents and Anti-microbial Activity of Ocimum basilicum L.// 11. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 2012, № 1, р.141-147
Asef M.R., Muradov P.Z., Lepiotaceous fungi (Agaricaceae) in the Iranian part of Caucasia.// 12. Turkish Journal of Botany,  2012, v.36, is.3, p. 289-294.
Мурадов П.З. и,др. Видовой состав и доминантные виды грибов рода Fuzarium, распространеных на различных растениях в условиях Азербайджана.// Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2014, № 4, с.6-11
13. Бахшалиева К.Ф., Мурадов П.З., Антимикотическое влияние Helichrysum pilicatum DC и Lavandula officinalis L.// Успехи медицинской микологии,  2016, с.110-113,
14. Muradov P.Z., Shirinova G.F., Asgerli L.X., Allahverdiyev E.İ., Qasımova C.F., Specıes composıtıon of fungı causıng dıseases ın agrıcultural plants ın agrarıan sector of Azerbaıjan, Journal of Applied and Natural Science,  2019, 11 No. 4, p.785-790
15. Akhundova N. A., Orucova S. B., Bahshaliyeva K. F., Muradov P. Z., Rahimov E. A. Evaluation by the Oxidase Activity of Xylotropic Macromycetes Causing White Decay.// Advances in Bioscience and Biotechnology, 2019, v.10, p.179-187
16. İsayeva A.F., Seyidova G.M., Abdullayeva Sh.A., Novruzova M.S., Muradov P.Z.  Characteristic of Species Composition of Fungi Involved in the Formation of Mycobiota of Honey Bees in Azerbaijan.// Advances in Bioscience and Biotechnology,  2019,v. 10,9, p. 282-287
17. Ismayilova-Abduyeva S., Ibadullayeva S., Muradov P.Z., Bakhshaliyeva K.F. Microbiological Investigations, And Evaluation Of Resources Of Glycyrrhiza Glabra L. In Azerbaijan, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology,  2019,  6(2)
18. Namazov N.R., Safarova A.Sh., Bakshaliyeva K.F., Muradov P.Z. Dependence Bactericidal and Fungicidal Activities from Component Composition of Essential Oils Obtained from some Essential Oil Plants// J.Curr.Microbiol.App.Sci., 2018, N 7(12), p.2406-2410
19. Bakhshaliyeva K.., Namazov N., Hasanova A., Mammadova  , Muradov  P.  Assessment of the prospects of studying and using mushrooms of Azerbaijan as effective producers of biologically active substances.// Periódico Tchê Química (Brazilia), 2020, v.17, № 34, p.403-411.
20. Gasimova   G., Sultanova N.,  Muradov P., Jabrailzade  S.,  Namazov N. Prospective uses of relict trees in the urban landscaping of Azerbaijan for resistance to fungal disease  Revista Cubana de Ciencias Forestales (Cuba), 2020,    8(2), p. 231-240

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü “Moskva Dövlət Vilayət Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası”,  Qazaxıstan Elm və texnika Komitəsinin “Mikrobiologiya və virusologiya” , Həştərxan Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərləri” jurnallarının redaksiya heyətinin, Gürcüstan Mikrobioloqlar cəmiyyətinin fəxri üzvü, Rusiya Təbiət elmləri Akademiyasının müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyətiı BDU, ADPU, SDU, AMEA-nın magistraturası
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri Fərmanı(2 dəfə)
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024470

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.