Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

Vəzifəsi Elmi katib
Anadan olduğu yer Azərbaycan,  Tərtər rayonu
Təvəllüdü 17.08.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Pleurotus ostreatus(Jacq.:Fr)Kumm. göbələyində hidrolitik fermentlərin sintezinin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətləri

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2430.01 – Mikologiya

Meşə ekosistemlərinin və onlara bitişik aqrofitosenozların mikobiotasının ksilotrof nümayəndələrinin bioresurs əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

133

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 71
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 33

Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 6

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın meşə ekosistemlərində məskunlaşan ksilotrof  göbələkləri növ tərkibinə,  ekolo-trofik əlaqələrinə və bioresurs kimi istifadəsinin fizioloji-biokimyəvi əsaslarına  görə kompleks şəkildə tədqiq etmişdir. Azərbaycan təbiətinə xas mikobiota üçün 10 yeni növ müəyyənləşdirmiş və ksilotrof makromisetlərin oduncaqlaşmış substratlarda məskunlaşmaqları ilə əlaqədar qazandıqları əlamətləri müəyyən etmişdir. Aydın olmuşdur ki, ksilotrof makromisetlər oduncaqlaşmış və tərkibi mürəkkəb polimerlərdən ibarət substratlarda məskunlaşmaqla əlaqədar bir sıra əlamətlər qazanmışlar ki, bu da onların güclü və geniş spektrli ferment sisteminə malik olmaları, eləcə də induktiv yolla sintez olunan fermentlərin bazal səviyyəsinin klassik induktiv fermentlərlə müqayisədə daha yüksək olması ilə təsdiqini tapır.

Müəyyən edilmişdir ki, hər il külli miqdarda əmələ gələn liqnosellüloza tərkibli tullantılardan qida və yem təyinatlı müxtəlif məhsulların alınması üçün makromisetlər mikromisetlərlə müqayisədə daha effektlidirlər ki, bu da ozünü substratların konversiya dərəcəsinin daha yüksək olması,  zülal və başqa bioloji aktiv maddələrlə daha çox zənginləşməsi ilə biruzə verir ki, bunlarda  tullantıların “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə uyğun istifadəsinə imkan verən metodun hazırlanmasına əsas verir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Гахраманова Ф.Х., Магеррамова С.И// Закономерности распределения мицелиальных грибов и микотоксинов в зерновых. //  Иммунопатология, Аллергология, Инфектология, 2009, № 2, c.12-13 .
2. Бахышева Е.А., Агаева Е.М., Гахраманова Ф.Х. Некоторые особенности амилазы, синтезируемой ксилотрофными базидиальными грибами рода Trametes. // Журнал общества Микробиологов Грузии «Микробиология и биотехнология»,  2010, т.2, с. 19-23.
3. Гахраманова Ф.Х. Видовой состав и ресурсный потенциал микобиоты Азербайджана (обзор) // Труды Института Микробиологии НАНА, Баку:“Элм”, 2011,т. IX т, №2, с.177-185.
4. Гахраманова Ф.Х., Караюсифова А.К.// Видовой состав и некоторые особенности ксилотрофных макромицетов, распространенных в условиях Азербайджана. // Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2011, № 1, с. 25-29.
5. Гахраманова Ф.Х., Мурадов П.З. , Аттархусейни М.Я., Данышвер К.М., Намдуллазаде М.Ш., Халилова В.Дж.,  Эколого-биотехнологические аспекты использования ксилотрофных базидиальных грибов в конверсии лигноцеллюлозных отходов/    «Микробиология и биотехнология»,   2011,   3,   c. 13 – 19
6. Гахраманова Ф.Х., Мурадов П.З., Ахмедова Ф.Р., Гаджиева Н.Ш., Султанова Н.Г., Исмайлов Р.К.,  Грибы на эфирномасличных растениях, входящих во флору Азербайджана,   Вестник МГОУ, серия «Естественные науки».,   Издательство МГОУ,   2012,   2, c. 24 - 27
7. X.Qəhrəmanova,  Meşə ekosistemlərinin və onlara bitişik aqrofitosenozların mikomüxtəlifliyi,   AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri.,   ELM,   2013,   11(2),   s. 152 - 161
8. Мурадов П.З., Гаджиева Н.Ш., Гахраманова Ф.Х. Гидролазная активность оппортунистических грибов, выделенных из растений, используемых в народной медицине.//Успехи медицинской микологии (Россия), 2013, т. 11, с.352-355.
9. Гасанова В.Я.,Рагимова М.М.,Халилова В.Дж., Бунятова Л.Н Биоконверсия растительных отходов ксилотрофными макромицетами, выделенными из экологически разных территорий Азербайджана// Академический журнал Западной Сибири, № 4, том 10, 2014
10. Гахраманова Ф.Х., Гаджиева Н.Ш., Ахундова С.М., Джабраилзаде С.М. , Мурадов П.З.,  Видовой состав и доминантные виды грибов рода Fuzarium, распространенных на различных растениях в условиях Азербайджана,   Вестник МГОУ, серия «Естественные науки».,   Издательство МГОУ,   2014,   4,   c. 6 - 11
11. Базидиальные грибы как продуценты веществ, обладающих фармакологическими и радиопротекторными свойствами // Успехи медицинской микологии (Россия), 2014, т. XII
12. Гахраманова Ф.Х., Мурадов П.З. , Гаджиева Н.Ш., Велиева С.H. , Юсифова М.P.,  Микологическая оценка лекарственных растений, широко используемых в народной медицине в условиях Азербайджана,   Журнал «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии»,   2014,   10,   c. 68 - 69
13. Мурадов П.З., Гахраманова Ф.Х., Абдуллаева Ш.А. , Махмудова С.И., Джабраилзаде.С.М., Гахраманова А.Я.,  Видовой состав ксилотрофных грибов, обнаруженных на древесных растениях, используемых в озеленении городов Азербайджана,   Вестник МГОУ, серия «Естественные науки»., Издательство МГОУ,   2014,   1,   c. 8 - 12
14. Gahramanova F.Kh., Hadzhiyeva N.Sh. , Yusifova A.A., Dzhabrailzade S.M., Bakshiyeva G.R. , Huseynova L.A.,  Species composition of Trichoderma Pers. Common for Technogenically violated cenosis in the conditions of Azerbaijan,   Sylwan journal Jul. (İSİ İndexed), Impact factor 0,32,   2015,   159(7),   s. 130 – 134
15. Qəhrəmanova F.X., Hüseynova Ə.Ə., Üzüm bitkisi tullantılarının göbələk assosiasiyaları vasitəsi ilə biokonversiyanın biotexnoloji xüsusiyyətləri, AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri.,   ELM,   2015,   13(1),   270 – 273
16. Гахраманова Ф.Х., Гасанова В.Я. , Эминова Г.Б., Алыева Б.Н. , Гюнгор М.С., Бунятова Л.Н.,  Ксиломикобиота лесных экосистем Азербайджана.,   Вестник МГОУ, серия «Естественные науки».,   Издательство МГОУ,   2015,   3,  c. 20 - 24
17. Gahramanova F.Kh., Huseynova A.A. , Musayeva V.V. , Nematova U.G., Hasanova L.S, Biochemical composition of the products obtained by microbiological conversion of lignocellulosic substrates by mycelial fungi,   Ciencia e Tecnica. Vitivinicola(İSİ İndexsed), ISSN:0254-0223,   2016,   31(9),   107 – 111
18. Gahramanova F.Kh., Muradov P.Z., Bakhshaliyeva K.F., Bakhshiyeva G.R., Alkishiyeva K.S., Changes in the species composition for fungi distributed at the natural and anthropogenically disturbed cenosis,   Ciencia e Tecnica. Vitivinicola(İSİ İndexsed), ISSN:0254-0223,   2016,   6,   27 - 31
19. Qəhrəmanova F.X., İsayeva K.K., Azotfiksasiya edən mikroorqanizmlər əsasında yaradılmış biopreparatların effektivliyi,   AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri,   ELM,   2016,   14(1),   119 – 123
20. Gahramanova F.Kh., Yusifova A.A. , Rzayeva A.A., Muradova S.M. , Jabrailzadeh S.M. , Keyserukhskaya F.Sh.,  Diversity of micromycetes, which found in Phyllosphere and Rhizosphere of leguminous plants,   Kasmera Journal ISSN:0075-5222 Maracalbo,   2017,   45(1),   s. 70 - 75

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. Mikrobioloqlar Cəmiyyəti

2. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyətiı AMEA, magistratura, BDU, ADİU
Təltif və mükafatları AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman, 12 dekabr 2005-ci il
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.