Nəcəfova Samirə İmamyar qızı

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 28 İyun 1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Azərbaycanda neft kəmərinin şimal ixrac marşrutu boyu yerləşən torpaqların karbohidrogenlərlə çirkənməyə davamlılığında və öz-özünü təmizlənmə qabiliyyətində biotik amillərin rolu

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Bakı şəhəri torpaqlarının müasir ekoloji vəziyyətinin mikrobioloji cəhətdən qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

93

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 54
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
 Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 0

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

Çoxillik tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanın antropogen torpaqlarının üzvi çirkləndiricilərə qarşı davamlılığı və öz-özünü təmizləmə qabiliyyəti öyrənilmişdir.

İlk dəfə olaraq ixrac neft boruları boyu yerləşən müxtəlif təbii sistemlərin davamlılığında və onların neft çirklənmələrindən öz-özünə təmizlənməsində təbii amillərlə yanaşı mikroorqanizmlərin rolu da kompleks şəkildə öyrənilməsinin elmi əsaslarını qoymuş, neft məhsulların minerallaşma sürətini müəyyən edilmə üsulu işlənib-hazırlanmışdır və patentləşdirilmişdir.

İlk dəfə olaraq şəhər ekologiyasının və torpaqlarının kompleks şəkildə bio-ekoloji tədqiqinin aparılmasının elmi əsaslarını qoymuş, torpaq örtüyünün bioloji aktivliyinin yüksəldilməsi, müxtəlif üzvü çirkləndiricilərdən öz-özünü təmizləmə qabiliyyətinin artırılması ücün biotexnologiyalar işlənib-hazırlanmışdır və müvafiq qurumlarara istifadə üçün təqdim edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И.Устойчивость ландшафтов вдоль основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (Баку-Супса) к загрязнению сырой нефтью. Москва, Инфра-М, 2017, 156c.
2. Наджафова С.И., Исмаилов Н.М. Экологическое состояние почвенного покрова города Баку и пути улучшения их качества. Москва, Инфра-М, 2018, 173c. ISBN-online:  978-5-16-106175-
3. Бабаев М.П., Рамазанова Ф.М., Наджафова С.И. Почвы Азербайджанской Республики. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность, Lambert, Москва, 2019,  275 с. ISBN-13:  978-613-9-47177-5
4. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Гасымова А.С. Биоэкокластерные комплексы для решения экологических, производственных и социальных проблем (на примере Азербайджана), Москва, Инфра-М, 2020, 260c. https://doi.org/10.12737/1043239
5. Nadjafova S. «Potential self-cleaning ability of soils located along oil pipelines» Mater. of 17 World Congress of Soil Science, Thailand, 2002, p.525
6. Babayev M., Najafova S., «About the stability of Soils to Oil Contamination along North Export Pipeline», Mater. Of 18th World Congress of Soil Science, Philadelphia, Pennsylvania, USA,  July  9-15, 2006, p.140-34
7. Nadjafova S.I. Bioecological characteristics of the soil in Baku, 2014,9th International EURASIAN SOIL CONGRESS on "The Soul of Soil and Civilization" Side, Antalya, Turkey, October 14-17, 2014 c.860-862
8. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Гасымова А. Апшеронский промышленный регион – факторы экологической напряженности. Аридные экосистемы, Москва, т.21, № 3(64), 2015, с.92 –100 (Импакт-фактор– 0,556)
9. Ismaylov N. M., Nadjafova S.I., Gasimova A. Absheron industrial region—environmental stress factors. Journal of Arid Ecosystems,  Vol.5, Issue 3, 2015, p.194-200 (Импакт-фактор– 0,556)
10. Наджафова С.И. Актуальная биологическая активность городских почв Баку (на примере Низаминского района). Вестник СГАУ, Саратов, № 3, 2015, с.21-23 (Импакт-фактор– 0,424 .)
11. Бабаев М.П., Наджафова С.И., Ибрагимов А. Г. Использование активного ила для очистки городских почв Баку от нефтяных загрязнений. Почвоведение, Москва, № 7, 2015, с. 887–894 (Импакт-фактор– 1,695)
12. Babaev M.P., Nadzhafova S.I., Ibragimov A.G. Application of activated sludge to purify urban soils of Baku city from oil contamination. Journal of Eurasian Soil Science, Vol. 48, № 7, 2015, pp. 773–779. (Импакт-фактор– 0.576)
13. Nadjafova S. I. Ecological state of soil along the main highways of Baku. Moscow University Soil Science Bulletin, Vol. 70, No. 3, 2015, p. 130–132.
14. Наджафова С.И. Экологическое состояние почвенного покрова вдоль основных автомагистралей г.Баку. Вестник МГУ, Москва, серия 17, №3, с.46-49 (Импакт-фактор– 0,517)
15. Nadjafova S. I., Babayev A.M., Babayev M.P. Environmental assessment of pollution of heavy metals soil Baku// Mater. of International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015” Sochi, Russia, 2015, p.302-305
16. Najafova S. I., Mamedov E. Sh., Ismayilov N. M., Kulibekova T. N., Rushinaz I. Biotechnology for treatment of pesticide-contaminated soils// Journal of European Applied Sciences, Stuttgart, Germany, #2, 2016, p.5-7
17. Nadjafova S.I., Ismailov N.M. Integral indicator of technogenic soil disturbance in Аbsheron peninsula. Biological and Chemical Research, Delaware, USA, 2017, V. 3, 143-150
18. Наджафова С.И., Кейсерухская Ф., Исмаилов Н.М. Экологическое земледелие в Азербайджане через призму биогенности и ассимиляционного потенциала почв  биоклиматических ландшафтных зон  страны.  Science rise,  vol/7(48),  2018, c.26-30
19. Keyseruxskaya F.Sh., Nadjafova S.I. Soils of alpine, subalpine meadows and meadow steppes of Azerbaijan and the peculiarities of their assimilation potential in relation to organic pollutants//Research in Ecology, Singapore | Volume 01 , Issue 01, 2019, p. 15-19. DOI: https://doi.org/10.30564/re.v1i1.602
20. Гасымова А. С., Кейсерухская Ф.Ш., Наджафова С.И., Исмаилов Н.М. Биогенные ресурсы ассимиляционного потенциала нефтезагрязненных почв Aпшеронского п-ова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. № 4. 2019. c. 7–16. DOI: 10.18384/2310-7189-2019-4-7-16
21. Багирова Ч. З., Наджафова С.И. Некоторые закономерности активности ферментов в различных зонах почв городских ландшафтов г. Сумгаита// «Живые и биокосные системы», № 30, 2019 г. URL:http://www.jbks.ru/archive/issue-30/article-4
22. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Кейсерухская Ф., Гасымова А.С. К вопросу о показателе ассимиляционного потенциала почв как составной части паспорта почв и ассимиляционного потенциала ландшафтов //Ж. Аридные экосистемы, том 26, № 1 (82), 2020, с. 69-75 DOI: 10.24411/1993-3916-2020-10085
23. Ismailov N.M., Nadzhafova S.I., Keyseruchskaya F., and Gasymova A.S. Soil-assimilation potential as a component of the soil passport and the assimilation potential of landscapes// Journal of Arid Ecosystems, Springer,   Vol. 10, No. 1, 2020, pp. 58–62. DOI: 10.1134/S2079096120010072
24. Бабаев М.П., Исмаилов Н. М., Наджафова С.И., Кейсерухская Ф.Ш., Оруджева Н. К вопросу о разработке ПДК загрязняющих веществ на основе ассимиляционного потенциала различных типов почв Азербайджана // Ж. Почвоведение, Москва, 2020, № 11, с. 1393–1400

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Torpaqşünaslar  Cəmiyyəti

Bilingual publishing CO. nəşriyatının «Research in ecology» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedoqoji fəaliyyəti

BDU, AMEA

Təltif və mükafatları

2015-ci ildə AMEA-nın Biologiya və Tibb Bölməsinin "Fəxri fərmanı" ilə təltif edilmişdir.

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.