Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağdam r.
Təvəllüdü 24 Dekabr 1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

ADPU Biologiya fakultəsi (bakalavr)

SDU Biologiya (magistr)

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Bəzi efir yaglı bitkilərin mikobiotası və antifunqal xassələri

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Azərbaycanda yayılan toksigen göbələklərin ekobioloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

108

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 57
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı -
 Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 1

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının müxtəlif ərazilərindəki torpaq, bitki və su ekosistemlərinin  mikobiotası və onun formalaşmasında iştirak edən toksigenlərin növ və say tərkibinin, rastgəlmə tezliyinin, yayılma qanunauyğunluqlarının, ekobiologiyasının müəyyənləşdirilməsi;

Toksigen göbələklərin yayılmasına antropogen amillərin təsirinin xarakterinin müəyyənləşdirilməsi və toksigen göbələklərin zərərli fəaliyyətlərinin zərərsizləşdirməsinə imkan verən vasitələrin tapılması.

Elmi əsərlərinin adları

1. Зейналова С.А., Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д., Исмайлов Э.И., Бахшалиева К.Ф. Биоэколгические особенности некоторых видов лекарственных и аромтическых растений ,их антифунгальная аkтивность.//Hаучно-практический журнал  «Традиционная медицина», 2009,  N3(18), c 37-44
2. Мехтиева Н.П., Серкеров С.В., Бахшалиева К.Ф. Компонентный состав и антифунгальная активность экстракционного масла Eupatorrum cannabinum L.флора Азербайджана.//Химя Растительного сырья, 2010, № 2, c.139-142
3. Aida Sahmurova, Brent Phillip Duncan,  Konul Bahshaliyeva, Naiba Mehdiyeva, Sitare Mustafayeva. Antifunqal  Activity of the essential oils Pyrethrum letophyllum Stev.ex.Bieb.// Journal of Residuals scence & Technology(USA), 2010,  7, N3, p.187-190
4. Мехтиева Н.П., Бахшалиева K.Ф. Качественный состав и антифунгальная активность эфирного масла Chenopodium Botrys L флоры Азербайджана.// Научно практический журнал «Традиционная медицина», 2011, №5, с. 248-252.
5. Гаджиева Н.Ш., Бахшалиева K.Ф., Намазов., Н.Р., Гахраманова Ф.Х., Мурадов П.З. Грибы на эфиромасличных растениях, входящих во флору Азербайджана.// Вестник Московского Государственного Областного Университета, серия “Естественные науки” 2012, № 2, с.24-27.
6. Алвердиева С.М., Зейналова С.А., Бахшалиева K.Ф. Aнтифунгальная активность лишайников Xanthoria ParientinaL. и Physcia Adscendens H.Olivier.// Микробиология и биотехнология(Грузия), 2013, №4, с. 4-9.
7. Бахшалиева K.Ф., Намазов Н.Р., Гаджиева Н.Ш., Алиева Л.Н. Микобиота и антифунгальная активность Laurus nobilis L. и Acorus calamus L.// Успехи медицинской микологии(Россия), 2015, т.14, с.328-330.
8. Бахшалиева K.Ф., Исмайлова Л.М., Атакишиева Я.Ю. Влияние микробных липидов на фитопатогенные грибы косточковых фруктовых деревьев.// Вестник Марийского государственного университета, серия «Сельскохозяйственные науки», 2015, т.3 (3), с.9-13 38
9. Бахшалиева K.Ф. Влияние водных экстрактов некоторых лекарственных растений на рост токсигенных грибов.// Академический журнал Западной Сибири, 2016, т 12, №3(64), с.53-55. 35.
10. Бахшалиева K.Ф. Анализ аннотированного списка токсигенных микромицетов, распространных на различных ценозах Азербайджана.//Международный научный журнал “SciencerRise”(Украина), 2016, v12, № 1, c. 6-10.
11. Бахшалиева K.Ф. Общая характеристика микробиоты техногенных почв(обзор).// Sciences of Europe (Czech Republic), 2017, Vol 2, № 11 (11), p. 3-8. 40.
12. Bakshaliyeva K.F., Garayeva S.J.,Nagiyeva S.E.,Muradov P.Z. General characteristic of polysaccharides formed by xylotrophic fungi spreaded in the conditions of Azerbaijan//Sciences of Europe(Czech Republic.), 2018. Vol 3, No 28 (11), p.21-26
13. Bahshaliyeva F., Ismaylova G.E., Namazov N.R., Bayramova F.V. Bactericidal and fungical properties of the compositions of white naphthalan oil with essential oil of different essential oil plants// Sciences of Europe(Czech Republic.), 2018. Vol 1, No 29, p 8-11
14. Muradov P.Z., Garayeva S.C., Naghiyeva S.E., Bahshaliyeva F.,Abasova T.S., Alibeyli N.S. Characteristics by the species compositions and biological activity of xylomycobiota of some trees included in the flora of Azerbaijan// International Journal of Advanced Research in Biological Sciences(İndia), 2018, V. 5, is.8., p. 1-4
15. Ismayilova-Abduyeva S., Ibadullayeva S., Muradov P.Z., Bakhshaliyeva K.F. Physiological, Phytochemical And Microbiological Investigations, And Evaluation Of Resources Of Glycyrrhiza Glabra L. In Azerbaijan//Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2019, Vol. 6, Is. 2,   9505-9508
16. Bakhshaliyeva K.F., Asegerli L.X., Safarova A.Sh.,Shirinova G.F. General characteristics of new and some rare species of Azerbaijan mycobiota//International Journal of Advanced Research in Biological Sciences(India), 2019, 6(4), p. 139-148
17. Akhundova N.A., Orucova S.B.,  Bahshaliyeva K.F., Muradov P.Z.,Rahimov E.A. Evaluation by the oxidase activity of xylotropic macromycetes causing white decay//Advances in Bioscience and Biotechnology(USA), 2019, 10, p179-187
18. Bakhshaliyeva, K.F., Namazov, N.R., Hasanova, A.R., Mammadova, F.R. and Muradov, P.Z. “Assessment of the prospects of studying and using mushrooms of Azerbaijan as effective producers of biologically active substances”, Periódico Tchê Química(Brazilia). 2020, v.17, № 34, p.403-411
19. Bakshaliyeva K.F. Namazov R. Jabrailzade  S.M.    Yusifova A.A. Rzaeva A.L.  Ecophysiological Features of Toxigenic Fungi Prevalent in Different Biotopes of Azerbaijan  Biointerface Research in Applied Chemistry (ROMANIA),  2020,  Volume 10, Issue 6, p.6773 – 6782.  
20. Сафаралиева Э. М Алиева Г. Р., Рзаева А. Л., Мамедова Ф. Р., Бахшалиева К. Ф. Изменение видового состава грибов, распространенных на различных ценозах в условиях Азербайджана // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки, 2020, № 2, с.52-55

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Rusiya Təbiət Elmləri Akdemiyasının müxbir üzvü

Pedoqoji fəaliyyəti

AMEA

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.