Hacıyeva Nəzakət Şamil qızı

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 17 Aprel 1970
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2430.01 – Mikologiya

Abşeron yarmadasının quru subtropik meyvə bitkilərinin mikobiotası

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2430.01 – Mikologiya

Azərbaycanin dərman bitkilərinin mikobiotasının növ tərkibi, ekoloji-bioloji xüsusiyyətləri və   istifadəsinin mikoloji təhlükəsizlik prinsipləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

32

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 13
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 8

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasına daxil olan yabanı və mədəni dərman bitkilərinin mikobiotası taksonomik strukturuna, sahib bitkilər üzrə rastgəlmə tezliyinə, ekolo-bioloji xüsusiyyətlərin, eləcə də dərman bitkilərinin istifadəsinin mikoloji təhılükəsizliyinə  görə   kompleks şəkildə tədqiq ediləsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Еюбов Б.Б., Гаджиева Н.Ш., Меджнунова А.А., Керимов З.М., Гахраманова Ф.Х., Рзаева А.А. Микобиота растительных материалов, используемых для различных целей в условиях Азербайджана.//Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2010, №4, с.55-57
2. Еюбов Б.Б., Гаджиева Н.Ш., Гахраманова Ф.Х., Меджнунова А.А. Общая характеристика микромицетов, вызывающих болезни сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях Азербайджана.//Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2011, № 2, с.106-108.
3. Мурадов П.З., Гахраманова Ф.Х., Гаджиева Н.Ш. и др. Грибы на эфирномасличных растениях, входящих во флору Азербайджана.// Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2012, № 2, с.24-27.
4. Мурадов П.З., Гаджиева Н.Ш., Гахраманова Ф.Х. и др. Грибы лекарственных растений, входящие во флору Азербайджана. // Вестник МГОУ, серия «Естественные науки»,2012, №4,с.15-17.
5. Гаджиева Н.Ш., Мамедов Г.M., Эюбов Б.Б., Мамедова Ф.Р., Гахраманова Ф.Х., Джабраилзаде С.М. Патогенные грибы, обитающие на растениях, культурно возделываемых в условиях Азербайджана.// Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2012, № 5, с.9-12
6. Мурадов П.З., Гаджиева Н.Ш., Гахраманова Ф.Х. Гидролазная активность оппортунистических грибов, выделенных из растений, используемых в народной медицине.//Успехи медицинской микологии (Россия), 2013, т. 11, с.352-355.
7. Гахраманова Ф.Х., Ахундова С.М.,Гаджиева Н.Ш.,Джабраилзаде С.М., Мурадов П.З.Видовой состав и доминантные виды грибов рода , распространенных на различных растениях в условиях Азербайджана.//Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2014, № 4, с.6-11
8. Бахшалиева К.Ф., Намазов Н.Р., Гаджева Н.Ш., Алиева Л.Н. Микобиота и антифунгальная активность Laurus nobilis и L.acorus calamus L.//Успехи медицинской микологии, 2015, т. 14, с.328-331
9. Гаджиева Н.Ш. Ксилотрофные грибы на деревьях, имеющих лекарственное значение в условиях Азербайджане.//Scientifik journal “ScienceRize”, 2015, v.12, № 1, с.7-11.

Pedoqoji fəaliyyət

BDU

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.