Əliyev İlham Əzizxan oğlu

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Səlyan ş.
Təvəllüdü 1 Mart 1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Burovar meşələrinin (Cəlilabad rayonu) mikobiotasının ksilotrof nümayəndələrinin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

100

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 21

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın Burovar meşələrində bazidili göbələklərin Afilloforoidlərə aid 56 növü yayılıbdır və onlardan da Trometes hoehnelii (Fr) Quel, Peniophora quercina(Pers:Fr) Cooke, Phlebia tremellosa (Schrad:Fr)Burds. Et Nakasone və Stereum gausapatum(Fr)Fr, kimi növlərin yayılması ilk dəfə olaraq aşkar edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

1. Əliyev İ.Ə. Muzey binalarında opportunist göbələklərin yayılması və patogenlik xüsusiyyətləri (Azərbaycan Tarixi Muzeyi nümunəsində). / ˶ Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı ̋ mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə, 2019.
2. Əliyev İ.Ə. Şəhərin park və bağlarında formalaşan mikobiotanın ekolo-trofik əlaqələri və fermentativ aktivliyi // Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi əsərləri məcmuəsi, 2019, cild 1 (30), №1.
3. Əliyev İ.Ə.Muzey binalarında yayılan mikromisetlərin ümumi xarakteristikası və destruktiv xüsusiyyətləri (Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyi nümunəsində). // Torpaqşünaslıq və Aqrokimya, 2019, cild 24, №2.
4. Əliyev İ.Ə., Hüseynova Ə.Ə.Yaşayış binalarında yayılan allergen göbələklərin fermentativ aktivliyi və bəzi patogenlik xüsusiyyətləri // Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsrlər toplusu. Bakı, 2019, cild 15.
5. Алиев И.А. Закономерности распространения микромицетов и бактерий в жилых зданиях и их некоторые эколо-биологические особенности // Научный форум: Сибир, 2019, том 5, №2.
6. Əliyev İ.Ə. Muzey binalarında formalaşan mikokompleksin növ tərkibi və assosiativ əlaqələri/IV İnternational scientific conference of ˶Young Researchers Proceeding ̋, Baku Engineering University, 2020.
7. Əliyev İ.Ə., Hüseynova Ə.Ə. Muzey binalarında opportunist göbələklərin adheziyasına rütubət və temperatur faktorlarının təsir xüsusiyyətləri (Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi nümunəsində) / ˶Torpaqların ekologiyası, meliorasiyası və energetikası ̋  mövzusunda Elmi-Praktiki Konfransın materialları, 2020.              
8. Алиев И.А., Ибрагимов Э.А. Контаминационные особенности плесневых грибов, обитающих в старых одноэтажных жилых зданиях. // Академический журнал Западной Сибири. 2020, том 16, №1 (84).
9. Алиев И.А., Ибрагимов Э.А. Видовое разнообразые и субстратная специфичность микромицетов, распростраенных в музейных зданиях города Баку (на примере Музея Истории Азербайджана) // Экология и строительство, 2020, №2.
10.Aliev İ.A. İn Urboecosystems (in Example of Baku City). // Annals of Agrarian Science, 2020, volume 18, №1.

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.