Talıblı Əjdər Qəmbər oğlu

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Lənkəran ş.
Təvəllüdü 29 Aprel 1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Abşeron neft yataqlarının sulfatreduksiyaedici bakteriyaları və metal neft avadanlıqlarının korroziyasında rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

75

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 52
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeronun neft laylarının sulfatreduksiyaedici  bakteriyalarının tədqiqi aparılmışdır. Onların növ tərkibi öyrənilmişdir. Neft laylarının müəyyən zonalarında sulfatreduksiya prosesini təyin edən amillər müəyyən edilmişdir. Biokorroziyanın qarşısını alan bakteriyalar ayrılmış və identifikasiya edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Изменение количества микроорганизмов в авиационных топливах по пути движения от нефтепереробатывающих заводов до складов ГСМ аэропортов. Научный совет по биоповреждениям АНСССР, Институт Зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, Вильнюс, 1979.
2. Микробиологические повреждения авиационного топлива и топливных систем самолетов гражданской авиации. В сб. «биологические повреждения строительных и промышленных материалов» Горький, 1981.
3. Защита металлов от коррозии в условиях сокращенного или замкнутого цикла водоснабжения; Сб. трудов ВНИИБ ВНПО бумпром «Биохимическая переработка шелоков  и защита оборудования от коррозии  в ЦБП» Ленинград, 1981.
4. Азот- или азот- и серосодержащие алкосиметилхлорбутаны в качестве ингибитора сероводородной коррозии и наводороживания стали, а также в качестве бактерицида сульфатвосстанавливающих бактерий. Авторское свидетельство № N1085201,
5. Защита оборудования от коррозии в режиме замкнутого или сокращенного цикла водоснабжения. Тезисы докладов на международном симпозиуме по проблемам коррозии в целлюлозно-бумажной промышленности, Стокгольм, 1983.
6. Влияние фосфогипса на коррозию оборудования при производстве бумаги. Журнал «Бумажная промышленность», Москва, 1985.
7. К вопросу защиты оборудования от биоповреждений в системах оборотного водоснабжения. Всесоюзное совещание «Биоповреждение и защита материалов биоцидами», Свердловск, 1985.
8. Реагент-СБ для селективного подавлении сульфатредуцирующих бактерий; Всесоюзное совещание «Биоповреждение и защита материалов биоцидами», Свердловск, 1985.
9. Микробиологический фактор в коррозии металлов. Всесоюзный научно-технический семинар «Повышение эффективности антикоррозионной защиты технологического оборудования и металлических конструкций», Пермь, 1986.
10. Тионовые бактерии Кедабекского сульфидного месторождения. Библиографический указатель ВИНИТИ «Депанированные научные работы N1/285/,
11. Биологические повреждения оборудования и изделий. Тезисы докладов на 11 Бакинской международной конференции,1996.
12. Stil protection against hydrogen sulfide corrosion using inhibited polymeric Тезисы докладов на 11 Бакинской международной Тегеранской  конференции, 1997.
13. Биологические индикаторы окислительных процессов в нефтезагрязненных почвах. Тезисы докладов на 111 Бакинской международной Мамедалиевской конференции,1998.
14. Реагенты подавляющие развитие микроскопических грибов и сульфатвосстанавливающих бактерий. Materials of fifth congress of Energy, Economi, September, 21-24. Baku-1999.
15. Reagent supperesing microscopic fungi and culfate- reducing bacteria grovs. Energy, economy, ecology, International congress Baku 1999.
16. Динамика численности почвенных микроорганизмов в условиях нефтяного загрязнения. Материалы международной конференции нефтяная геология и углеводородный потенциал Каспийского и Черноморского морей Баку, 2001.
17. Effect of oil Pollution on Pattern and function of soil microbiocenosis. Petrolium geology hydrocarbon potential of the Black and Caspian Region Baku, 2002.
18. Биодеструкция нефтяных загрязнений на акватории морских месторождений. Гидробиологический журнал т.50,  №2, Киев, 2014.
19. Исследование возможности применения микробиологического метода для повышения нефтеотдачи пластов месторождения Узень. Научные труды НИПИ « Нефти Газ», №4, Баку, 2014.
20. Синтез и исследование бактерицидных свойств комплексов амидазалиновых производных природных нефтяных кислот с алкилгаллогенами; Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г. Мамедалиева İSSN17264685, 2014, Баку.

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.