Qasımova Aygün Səməd qızı

Vəzifəsi Təhsil şöbəsinin müdiri
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 26 Sentyabr 1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Bakı şəhər torpaqlarının öz-özünü təmizləmə qabiliyyətinin tədqiqi və bu prosesslərin idarə edilməsinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

52

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 23

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Əsas elmi nailiyyətləri

Texnogen və antropogen təsir yükündən asılı olaraq Bakı şəhərinin torpaqlarıınn bioloji aktivliyinin qiymətləndirilməsi və çirklənmiş torpaqların ekoloji xüsusiyyətlərinin bərpasının analizi aparılmış, ekoloji vəziyyətin tənzimlənməsi üçün aktiv lil mikrobiosenozundan istifadə etməklə hazırlanan biopreparatın istifadəsi təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. К проблеме восстановления и повышения плодородия нефтезагрязненных почв после очистки их от основной части загрязнений // Международное Научное Объеденение «Inter-Medical» раздел биологические науки №1 / 2014. стр.163-168
2. Апшеронский промышленный регион-факторы экологической напряженности. Журнал Аридные экосистемы, том 21, №3 (64), 2015 сентябрь, стр.92-100 İF 0,556 (соавторы- Исмаилов Н.М., С.И. Наджафова)
3. Apsheron industrial region-enviromental stress factors // Arid Ecosystems, 2015.vol.5. №3, p.194-200 İmpact Factor 0,556 (N.M.İsmaylov, S.İ.Nadjafova)
4. Использование биопрепаратов на основе природных цеолитов и биогумуса при очищении нефтезагрязненных почв Апшеронского п-ова, Чехия, жур. «SciencesofEurope» No 9 (9)-2016, стр.3-7.
5. Исследования возможностей использования микроорганизмов активного ила для очистки водоемов Aпшеронского п-ова от загрязнений тяжелыми металлами - East European Scientific Journal, Vol 1, 4(20), 2017, p.17-22(соавторы - Исмаилов Н.М.).
6. Биоадсорбенты и биологически активные соединения в биотехнологиях реабилитации нефтезагрязненных серо-бурых почв Апшеронского п-ова Аграрный научный журнал - Вестник Саратовского Гос. Аграр. Универ №1, 2018, стр. 6-9. (соавторы- Исмаилов Н.М., Панахова А.А.)
7. Эффективность использования биопрепаратов для рекультивации нефтезагрязненных почв на Апшеронском п-ове //Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı - 2018, səh.56-59 (соавторы- Исмаилов Н.М., Али-заде А.M)
8. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И. Гасымова А.С. Техноприродная система Апшеронского промышленного региона «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2018» 24 – 27сентября 2018, г. Севастополь» стр.489-494
9. Gasimova A.S. Effective use of regional bioresources in the technology of bioremediation of technologically disturbed soils. 1st International conference
of European Academy of Science. Federal Ministry of Education and Research. Germany. 30 - 31 октября 2018, page 31
10. Гасымова А.С. Площади техногенно нарушенных почв Апшеронского п-ова, требующих очистки от загрязнения и повышения их плодородия Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu -2019, cild- XV, səh.520-525
11. Гасанова З.П., Гасымова А.С. К вопросу об использовании вида aeluropus lıttoralıs (gouan) parl. в технологиях биоремедиации нефтезагрязненных серо-бурых почв Апшеронского полуострoва / Torpaqşünaslıq və aqrokimya jurnalı, cild 24, №1, s.73-79
12. Гасымова А. С., Кейсерухская Ф.Ш., Наджафова С.И., Исмаилов Н.М. Биогенные ресурсы ассимиляционного потенциала нефтезагрязненных почв Апшеронского полуострова / Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки 2019 / № 4, С7-16, DOI: 10.18384/2310-7189-2019-4-7-16
13. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Кейсерухская Ф., Гасымова А.С. К вопросу о показателе ассимиляционного потенциала почв как составной части паспорта почв и ассимиляционного потенциала ландшафтов «АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ», 2020, том 26, № 1 (82), с. 69-75 Article · April - 2020 DOI: 10.24411/1993-3916-2020-10085
14. İsmailov N.M., Nadzhafova S.I., Keyseruchskaya F., Gasymova A.S. Soil-assimilation potential as a component of the soil passport and the assimilation potential of landscapes / Arid Ecosystems, 2020, vol.10. №1, p. 58-62
15. Исмаилов Н.М. Гасымова А.С., Наджафова С.И. Биокластерные комплексы для решения экологических, производственных и социальных проблем (на примере Азербайджана) - Москва, Инфра-М, 2020, 258с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Torpaşünaslar Cəmiyyətinin üzvü
Pedoqoji fəaliyyəti  BDU
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.