Babayeva İradə Xalid

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 30 Aprel 1975
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Naftalan neftinin mikrobioloji deqradasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

44

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 12

Əsas elmi nailiyyətləri

Naftalan nefti mənbəyindən və müqayisə üçün Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarından naftalan neftini deqradasiya edən mikroorqanizmlər (göbələk və bakteriya kulturaları) ayrılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., Qasımova S.Y. Микробиологическая характеристика почв и грунтов на трассах газопровода различных регионов Азербайджана // Сборник материалов III Междунароной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Астраханского Государственного Университета, Астрахань, 2017, 7-11
2. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., İsayeva V.K, Qasımova S.Y. Azərbaycanın bəzi torpaqlarımda peroksidaza və polifenoloksidaza fermentlərinin aktivlikləri// Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə,2017 Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə, s.103-105
3. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., İsayeva V.K, Qasımova S.Y. Neftlə çirklənmənin torpaq mikromisetlərin fitotoksiki xüsusiyyətlərinə təsiri// Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə,2017 Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə, s.124-127
4. Алиева Л.А., Бабаева И.Х., Гасымова С.Ю. Микробиота почв и грунтов на трассе магистрального газопровода Астара-Кази-Магомед.//“Science of Europe”, Praha, Czech Republic, v.1, N29, 2018, p.3-7
5. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., Qasımova S.Y. Activity of peroxidase and poliphenoloxidase enzymes of some micromycetes and soils of Azerbaijan//“Microbiology and Immunology-The development outlook in the 21st century”, III Beynəlxalq Elmi Konfrans, 2018, Kiyev, s.47-48
6. Babayeva İ.X., Qasımova S.Y. Общая характеристика углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из различных нефтезагрязненных почв Азербайджана// Scientific Journal “ScienceRise: Biological Science”, Kiyev, 2017, cild 3(6), s.37-41
7. Алиева Л.А., Бабаева И.Х., Гасымова С.Ю. Изучение токсичности почв в районе Гарадагского цементного завода// Научный журнал «Chronos», 2018, ч.I, s. 5-8
8. Babayeva İ.X., İsayeva V.K., Qasımova S.Y. Bəzi ibtidai göbələklərinin peroksidaza aktivliyinə karbon mənbəyininvə spesifik substratların təsiri// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 16, №1, Bakı-«Elm» 2018, s.165-169
9. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., İsayeva V.K., Qasımova S.Y. Qaradağ sement zavodun tullantılarının təsiri ərazisində olan torpaqların mikrobioloji analizi// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 16, №1, Bakı-«Elm» 2018, s.116-118
10. Babayeva İ.X., İsayeva V.K., Qasımova S.Y.Bəzi ibtidai göbələklərdə  peroksidaza aktivliyinin spesifik  substratlardan  asılılığı// Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, 2018, II hissə, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, s.326-328
11. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., Qasımova S.Y.Qaradağ sement zavodun tullantılarının təsiri ərazisində olan torpaqların biolojı aktivliyinin öyrənilməsi// Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, 2018, II hissə, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, s.78-81
12. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., İsayeva V.K., Qasımova S.Y. Bəzi mikromisetlərdə göbələklərdə peroksidaza aktivliyinə qidalı mühitin təsiri// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat bağının Elmi Əsərləri, cild 16, Bakı-«Elm» 2018, s.225-230
13. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., İsayeva V.K., Qasımova S.Y. Torpaqda neftin aşağı qatılıqlarında bəzi oksidoreduktazaların aktivliyi// Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu, 15 cild, 2019, s. 264-267
14. Əliyeva L.A., Babayeva İ.X., İsayeva V.K., Qasımova S.Y.“Holcim” (Qaradağ) sement zavodunun ərtaf ərazi torpaqlarında mikroorqanizmlərin sayına bəzi ağır metalların təsiri // Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu, 15 cild, 2019, s. 267-271
15. Aliyeva L.A., Babayeva İ.Kh, Qasimova S.Y. and., İsayeva V.K. Study of some biological indicators if soil in the zone of technogenic factor (on the example of cement plant “Holcim” –Azerbaijan// International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, İndia,V.8, N 03, 2019, P. 2103-2107
16. Касумова С.Ю., Бабаева И.Х., Алиева Л.А., Исаева В.К. Ферментативная активность микромицетов, выделенных из почв зоны Гарадагского цементного завода «Holcim» // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки, 2020, №07. c. 32-36

Pedoqoji fəaliyyəti  AMEA
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.