Həsənova Leyla Sədrə qızı

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 10 Mart 1971
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında denitrifikasiya proseslərinin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

15

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 2

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında denitrifikasiya prosesini həyata keçirən mikroorqanizmlərin sayının və aktivliyinin torpaqda olan neft karbohidrogenlərinin qatılığından və tərkibindən asılılığı ilk dəfə öyrənilmişdir. Neftlə çirklənmə dərəcəsi müxtəlif olan boz-qonur torpaqlarda baş verən denitrifikasiya prosesinin ilk dəfə biokimyəvi xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Гасанова Л.С. Процессы денитрификации в нефтезагрязненных почвах Абшерона. Материалы научной конференции аспирантов АН Аз-на, Баку, 2001, с.92-93.
2. Ахундова Э.З., Гасанова Л.С. Влияние нефтяного загрязнения на соотношении различных ветвей микробиологического цикла азота “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” IV Beynəlxalq konfrans materialları, Sumqayıt, 2002, s.132.
3. Ахундова Э.З., Гасанова Л.С. Распространение денитрифицирующих бактерий в нефтезагрязненных почвах Абшерона. “Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2002, s.151-152.
4. Ахундова Э.З., Гасанова Л.С. Влияние нефтепродуктов на активность процессов денитрификации. Yenə orada, s.152-153.
5. Ахундова Э.З., Гасанова Л.С., Мамедьяров М.А. Физиологическая активность денитрифицирующих бактерий в нефтезагрязненных почвах Абшерона V Бакинская Международная Мамедалиевская Нефтехимическая конференция. Баку, 2002, с.321.
6. Гасанова Л.С. Активность почвенных NO3, NO2 и N2O – редуктаз в нефтезагрязненных почвах Абшерона. АМЕА Gənc alimlərin (aspirantların) materialları, Bakı, 2003, s.167-168.
7. Hasanova L.S., Akhundova E.Z. The biomass and activity of the denitrifying bacteria in oil contaminated soils “Azərbaycan müstəqillikdən sonra” Beynəlxalq konfr.materialları, Bakı, 2003, s.169-173.
8. Hasanova L.S., Akhundova E.Z. İnfluence of oil compounds on the microbial metabolism of nitrogen. “Bilgi” Cəmiyyəti, “Tibbi Biologiya-Kimya” seriyası, “Təhsil”, №2, 2003, s.67-72.
9. Axundova E.Z., Həsənova L.S. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarından ayrılmlş denitrifikasiya bakteriyalarının n-heksadekanı oksidləşdirməsi “Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi”, “İnsan və Biosfer” (MAB) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri, 2 buraxılışı. Bakı, 2003, s.125-132.
10. Гасанова Л.С., Ахундова Э.З. Влияние нефтяного загрязнения на активность почвенных NO3, NO2 и N2O – редуктаз. “Mikroorqanizmlərin fizioloji-biokimyəvi və ekoloji xüsusiyyətləri”, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Məqalələr Toplusu. Bakı, Elm.2003, s.136-142.
11. Гасанова Л., Ахундова Э.З. О влиянии кислорода на метаболизм гексадекана в культурах денитрифицирующих бактерий, выделенных из нефтезагрязненных почв Абшерона. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 25 cild. Bakı, 2004, s.520-524

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: 3554020@gmail.com