Keyseruxskaya Fatimə Şamil qızı

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Quba r.
Təvəllüdü 8 Noyabr 1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Polyporacea fəsiləsinə aid göbələklərdə pektinazanın aktivliyinin bəzi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

38

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 14

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Əsas elmi nailiyyətləri

TKsilotrof göbələklərin seçməsi və onların ekolo-trofik bölgüsü ilə fermentativ aktivlikləri arasındakı əlaqənin xarakterinin müəyyənləşdirilməsi öyrənilmişdir. Ksilotrof  bazidiomisetlərə  aid  30 ştamın pektolitik  aktivliyi  öyrənilmiş, onların  arasında  ən  yüksək  aktivliyə  Polyporus sp.17 və  Fomitopsis 51 göbələkləri  seçilmişdir.  Seçilmiş  ştamların  pektolitik  aktivliyinin  kompleks şəkildə tədqiqi zamanı  müəyyən olmuşdur ki, pektinazanın  sintezi  F. pinicola  51  göbələyində konstitutiv  yolla  sintez  olunduğu  halda,  Polyporus sp. 17 göbələyinin pektolitik ferment  sistemində  sintezinin  təbiətinə  görə  fərqlənən  izoformaların  olması xarakterikdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Qəhrəmanova F.X., Keyseruxskaya F.Ş., Alıyeva B.N.,Eminova G.B. Ksilotrof makromisetlərin Azərbaycanda yayılan yeməli növləri. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, cild13., №1., 2015 il., 294-299
2. Keyseruxskaya F.Ş.,Yusifova A.A., Rzayeva A.A.,Muradova S.M.Jabrailzadeh S.M.Ghahramanova F.Kh Diversity of micromycetes, which found in Phyllosphere and Rhizosphere of leguminous plants Kasmera Journal ISSN:0075-5222 Maracalbo, Venezuela. Volume 45, № 1, Enero-Junio 2017, р.70-75
3. Keyseruxskaya F.Ş. Assimilation potential of xerophilic soils of the Azerbaijan forests. Sylwan journal Jul. Warszawa, Poland, 2018, Vol. 162, Issue.10, p. 107-113. (İSİ İndexed), Impact factor 0,32
4. Кейсeрухская Ф.Ш., Агаева К.Т., Наджафова С.И. Почвы субтропических сухих степей и полупустынь Азербайджана и особенности их ассимиляционного потенциала к загрязнению органическими веществами. Материалы Международ. научно-практич. конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: экологические вызовы XXI века» Международного центра Инновационных исследований «Omega Science», 31.10. 2018,с. 510-515
5. Ismailov N. M., Keisurukhskaya F. Sh., Nadjafova S. I. Assessment of the assimilation potential of the soils of the bioclimatic landscape zones of Azerbaijan in relation to organic pollutions. 1st International conference of European Academy of  Science. Federal Ministry of Education and Research. 30 - 31 октября 2018, p. 49-50
6. Keyseruhskaya F.sh. (Republic of Azerbaljan) To rHE euESTIoN oF MICROBIOCENOSIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS OF XEROPHILOUS FORESTS oF AZERBAIJAN , USA, 2018
7. Кейсерухская Ф.Ш., Исмаилов Н.М Воздействие качества оросительной воды на биогенность и ассимиляционный потенциал почв. Azərbaycan MEA Xəbərləri, biologiya və tibb elmləri, cild 73, №1, 2018, s. 73-78
8. Кейсерухская Ф.Ш. К вопросу о микробиоценозе и биологической активности почв ксерофильных лесов Азербайджана İnternational corresp. scientific and practical conf. “İnternational scientific review of the problems and prospects of modern science and education”(Boston USA, October 22-23, 2018), p.63-65
9. Кейсерухская Ф.Ш., К вопросу об экологическом земледелии в Азербайджане, Брюссель,  2019
10. Наджафова С.И., Кейсерухская Ф., Исмаилов Н.М. Экологическое земледелие в Азербайджане через призму биогенности и ассимиляционного потенциала  почв  биоклиматических ландшафтных зон  страны.   Science rise,  vol. 7(48),  2018, c.26-30
11. Кейсерухская Ф.Ш., Наджафова С.И., Агаева К.Т. Использование пестицидов и их экологические последствия для ландшафтов Азербайджана. Международная научная экологическая конференция с участием МГУим. М.В. Ломоносова «ОТХОДЫ, ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», Краснодар, 2019 , c.195-198
12. Keyseruhskaya F.Sh. (Republic of Azerbaijan) THE INFLUENCE OF IRRIGATION WATER ON SOIL London, 2019
13. Наджафова С.И., Кейсерухская Ф.Ш. Aссимиляционный потенциал почв ксерофильных  лесов и кустарниковых степей Aзербайджана в отношении к органическим загрязнениям// Azərbaycan Torpaqsünaslar cəmiyyətinin esərlər toplusu, cild XV, 2019, s.303-308
14. Keyseruxskaya F.Sh., Nadjafova S.I. Soils of alpine, subalpine meadows and meadow steppes of Azerbaijan and the peculiarities of their assimilation potential in relation to organic pollutants//Research in Ecology, Singapore | Volume 01, Issue 01, 2019, p. 15-19. DOI:https://doi.org/10.30564/re.v1i602
15. Наджафова С.И., Кейсерухская Ф.Ш., Исмаилов Н.М. Особенности ассимиляционного потенциала в отношении к органическим загрязняющим веществам почв альпийских и  субальпийских лугов и луговых степей Азербайджана // “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı, cild 24, № 1, 2019,  s.58-63
16. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Кейсерухская Ф.Ш., Гасымова А.С.К вопросу о показателе ассимиляционного потенциала почв как составной части паспорта почв и ассимиляционного потенциала ландшафтов //Ж. Аридные экосистемы. № 3, 2020
17. Бабаев М.П., Исмаилов Н. М., Кейсерухская Ф.Ш.  К вопросу о разработке ПДК загрязняющих веществ на основе ассимиляционного потенциала различных типов почв Азербайджана// Ж. Почвоведение, Москва, 2020

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü AMEA Torpaşünaslar Cəmiyyətinin üzvü
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.