Bayram Könül Xudadat qızı

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 1 Fevral 1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Təbii və antropogen torpaqlarda yayılmış mikroorqanizmlərdə bitki hormonları sintezi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

32

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 6

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan ərazilərinin müxtəlif  torpaqlarında, həmçinin şoran və antropogen təsirə məruz qalmış sahələrdə torpaq mikroorqanizmlərinin fitohormon sintezi potensialının təyini və fəal produsentlərin skrininqi aparılmışdır. Seçilmiş fəal fitohormon produsentlərinin maksimum miqdarda fitohormon sintez etməsi üçün becərilmə şəraiti və qida mühiti təyin olunmuşdur. Ən fəal fitohormon produsentləri  Penicillium brevicompactum Q1, P. citrinum Q1Mortierella humilis Q1 –nin auksin, hibberellin produsenti Fusarium arthrosporioides Q5 seçilmişdir. Neftlə çirklənmiş torpaqlardan ayrılmış karbohidrogen oksidləşdirən mikroorqanizmlərin fitohormon produksiyasına görə skrininqi nəticəsində fəal produsentlər – Pseudomonas ştammları seçilmişdir.

Azərbaycanın müxtəlif torpaqlarında torpaq biosenozlarının strukturunun fizioloji-biokimyəvi və ekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Исаева К.Х. ,Образование гиббереллина и гиббереллиноподобных веществ углеводородокисляющими бактериями, Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия “Естественные Науки”,   2009,   №4,   s. 96 – 101
2. İsayeva K., Atakişiyeva Y., Akhundova E.,  Production of Indol-3-acetic acid by plant-associated bacteria in oil-contaminated soils of Azerbaijan,   Микробиология и Биотехнология ,   Тбилиси 2009 Т.1, №1, c.49-54
3. İsayevaK.X.,  Quru subtropik bozqır və yarımsəhralarda yayılmış bitkilərin rizosferindən ayrılmış bakteriyaların auksin fəallığı,   AMEA-sı Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu ,   Elm,   2010,   XΙ (1),   s. 257 – 263
4. Atakişiyeva Y.Y. , İsayeva K.X., İmanova İ.M.,  Lənkəran iqtisadi rayonunda xaççiçəklilər və qabaqkimilər fəsiləsindən olan mədəni bitkilərdə göbələk və bakterioloji xəstəliklərin yayılması,   AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri ,   Elm,   2012,   X(2),   s. 177 – 181
5. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İmanova İ.M,  Lənkəran iqtisadi rayonunda xaççiçəklilər və qabaqkimilər fəsiləsindən olan mədəni bitkilərdə göbələk və bakterioloji xəstəliklərin yayılması,   AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri ,   Elm,   2013,   11(1),   s. 56 – 60
6. İsayevaK.X., Atakişiyeva Y.Y., İmanova İ.M.,  Sitrus bitkilərinin xəstəliyi və fitopatogen mikroorqanizmləri,   AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Elm,   2013,   11(1),   s. 62 – 65
7. Qasemi M.B. , Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İsmayılova L.M.,  Natrium xlorid duzunun mikromisetlərin lipid tərkibinə təsiri,   AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri ,   Elm,   2013,   11(1),   s. 25 – 29
8. Y.Y. Atakişiyeva, İsayeva K.X., İ.M.İmanova, Ş.Ə.Feyzullayeva,  Halofil bakteriyalarda hüceyrəxarici lipaza və amilaza fermentlərinin sintezi,   AMEA Xəbərlər (Biologiya və Tibb elmləri),   Elm,   2014,   69,   s. 53 – 57
9. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İsmayılova L.M.,  Neft mənimsəyən Bacillus ştammının biosurfaktant sintezi və antimikrob aktivliyinin tədqiqi,   AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Elm,   2014,   12(1),   s. 19 – 26
10. İsayevaK.X., Atakişiyeva Y.Y., İsmayılova L.M,  Lənkəran iqtisadi rayonu ərazisində əkin üçün istifadə edilən toxumların mikrobioloji ekspertizası,   AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Elm,   2015,   13(1),   s. 42 – 47
11. Тахирова А.И, Атакишиева Я.Ю., Исаева К.Х.,  Состав липидов дрожжей Candida Maltosa в условиях непрерывного культивирования ,   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Ümummilli Lider Heyder Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Müasir Biologiya və Kimyanın Aktual Problemləri Elmi-Praktik Konfrans ,   Gəncə Dövlət Universiteti,   Azərbaycan,  05.05.2015 - 06.05.2015,  s. 251 – 255
12. Atakişiyeva Y.Y., İsayevaK.X., İsmayılova L.M., Tahirova A.İ,  Maya göbələkləri biosurfaktantının bitki patogenlərinə antimikrob təsiri,   AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Elm,   2016,   14(1),   s. 250 – 255
13. Гасымова А.С., Исаева К.Х. ,  Исследование биоадсорбентов в биотехнологиях реабилитации нефтезагрязненных серо-бурых почв Апшеронского п-ва,   V Международная научно-практическая конференция « Индикация состояния окружающей среды: теория, практика,образование», Москва, Географический факультет МПГУ,  MГОУ,  Rusiya,  30.11.2017 - 03.12.2017,  s. 272 – 276
14. Гасымова А.С., Исмаилов Н.М., Исаева К.Х., Удовиченко Т.И,  Фитотоксичность техногенно нарущенных почв Апшеронского п-ва,   AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Elm,   2017,   15(1),   s. 113 – 117
15. Nəcəfova S.İ., Qasımova A.S, Bayram K.X., Xəlilzadə V.C., Quliyeva G.E.,  Torpaqların Mikrobioloji və Biokimyəvi Diaqnostika və İndikasiyası,   AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Elm,   2018,   16(1),   s. 64 – 69
16. Байрам К.Х., Халилзаде В.Дж.,  Потенциальная способность к самоочищению различных типов почв Губа-Хачмазского района в случае углеводородного загрязнения,   Материал Международной научной экологической конференции « Отходы, причины их образования и перспективы использования»,   Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т.Трубилина. Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,   Rusiya,  26.03.2019 - 27.03.2019,  s. 85 – 88
17. Халилзаде В.Дж., Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Байрам К.Х.,  Воздействие красных шламов глиноземногопроизводства на прорастаемость семян разных сортов хлопчатника и численность почвенных микроорганизмов/   Azərbaycanda pambıqçılığın innovativ inkişafı: nailətlər, perspektivlər,   Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,   Azərbaycan,  05.12.2019 - 05.12.2019,  s. 106 – 109
18. Байрам K.X., Халилзаде В.Дж,  Исследование биологического состояния почв Сумгаита,   Azərbaycan Torpaqşunaslar Cəmiyyətinin əsərlər toplusu. Görkəmli torpaqşünas alim, Əməkdar elm xadimi Akif Paşa Gərayzadənin 80 illik yubileyinə həsr olunur,   Elm,   2019,   XV,   s. 299 – 302
19. Халилзаде В.Дж.,Исмаилов Н.М.,Наджафова С.И, Байрам K.X. Воздействие красных шламов глиноземного производства на прорастаемость семян разных сортов хлопчатника и численность почвенных микроорганизмов/ Azərbaycanda Pambıqçılığın innovativ inkişafı:Nailiyyətlər,Perspektivlər ADAU-nun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Gəncə, 5 dekabr 2019,s.106
20. В.Дж. Халилзаде, К.Х. Байрам, Е.И. Исмаилов Красный шлам Гянджинского глиноземного завода – экологические проблемы и возможные пути использования с.213-221 // Материалы международной научно-практической конференции «Региональные стратегии и проекты: эколого-экономические аспекты разработки и реализации» 7 апреля 2020 г. М., Информагротех, 2020

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Torpaşünaslar Cəmiyyətinin üzvü
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.