Mahmudov Nəsimi Aydın oğlu

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Kəlbəcər r., Taxtabaşı k.
Təvəllüdü 14 Dekabr 1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2430.01 – Mikologiya

Muğan düzünün mikrobiotası və onun patogen nümayəndələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

13

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 1

Əsas elmi nailiyyətləri

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə olaraq Muğan düzünün mikobiotasının növ tərkibi və taksonomik strukturu kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, həmin zona üçün müəyyən edilən mikobiotanın taksonomik-coğrafi elementlərlə və trofiq əlavərə görə analizi aparılmış, mikobiotanın patogen nümayəndələri və onların törətdikləri xəstəliklər məqsədli şəkildə öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.İbrahimov A.Ş., Mahmudov N.A. Болезни персиковых растений в Азербайджане.//Микология и фитопатология, 2004, т.38,№1, с.94-96.
2. Mahmudov N.A. Çovdar pası – Puccinia dispersa Erikss./ Biologiyada inkişaf və müasirlik mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. BDU, 2004, s.40-41
3. İbrahimov A.Ş., Mahmudov N.A. Çayır pası – Puccinia cynodontis Desmayzer./. Bakı: BDU, 2004, s.40-41
4. Mahmudov N.A. İbtidai bitkilər kursundan metodik göstəriş. Bakı:Vətən nəşriyyatı 2004, s.64
5. Mahmudov N.A. Muğan zonasında əncir bitkisinin mikrobiotası.//AMEA-nın Məruzələri, 2004, c.40, №3-4, s.129-135
6. İbrahimov A.Ş., Mahmudov N.A. Muğan düzündə fuzarioz xəstəliyinin yayılması və onun törədicilərinin növ tərkibi ./ AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı: “Elm” nəşriyyatı ,2004, c.2, №3-4, s.112-116.
7. İbrahimov A.Ş., Mahmudov N.A. Muğan zonasının mikobiotası./”Eksperimental biologiya və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, 2005, s.70-71
8. Mahmudov N.A. Muğan düzünün fitosanitar vəziyyətinin xarakteristikası.// AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı: “Elm” nəşriyyatı ,2006, c.3, s.289-295.
9. Mahmudov N.A.Verticillium dahliae kleb göbələyinin bəzi kultural- morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri.// AMEA-nın Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı: “Elm” nəşriyyatı ,2006, c.26, s.55-57.
10. Mahmudov N.A. Muğan zonasında yayılmış göbələklərin bəzi patogen nümayəndələrinin fizioloji xüsusiyyətləri .// ”Eksperimental biologiya və müasirlik” mövzusunda  Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, 2005, s.71-72
11. Mahmudov N.A. , İbrahimov A.Ş. Tut ağacında məskunlaşmış İnonotus hispidus göbələyinin meyvə cisminin ümumi görünüşü./”Tətbiqi biologiyanin problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, 2007, s.202-203.
12. Mahmudov N.A. Muğan zonasında Agaricales göbələyinin yayılması./  Bakı: BDU, 2007, s.203-204.
13.Qəhrəmanova F.X., Əliyev İ.Ə., Mahmudov N.A.  Azərbaycan Respublikasının bəzi aqrofitosenoz və meşələrin ksilotrof göbələklərinin biotası.//AMEA-nın   Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı: “Elm” nəşriyyatı ,2008, c.6, s.335-337.

Pedoqoji fəaliyyəti Orta məktəb
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: