Məcnunova Aytən Ərəstun qızı

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 20 Sentyabr 1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2430.01 – Mikologiya

Kür-Araz ovaliğında becərilən mədəni bitkilərin mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən bəzi növlərin törətdiyi xəstəliklərin qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

12

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 5

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın Kür-Araz ovalığında becərilən bir sıra mədəni bitkilərin mikobiotasının növ tərkibinə, ekolo-trofik əlaqələrinə, yayılma qanunauyğunluqlarına  görə tədqiq edilmiş, mədəni bitkilərdə müşahidə olunan təhlükəli xəstəliklər müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Kür-Araz ovalığında  becərilən bitkilərin  mikobiotasının formalaşmasında 112 növ iştirak edir ki,  onun da  102-i həqiqi(Mycota), 10-u isə göbələyəbənzər orqanizmlərə(Chromista) aiddir. Yayılması qeydə alınan həqiqi göbələklərin 10(Penicillium stoloniferum Thorn., P.puberulum Bainier, Verticellium pulverulentum Couwenteg, Dicoccum asperum(Corda) Saccardo, Mucor corticola Hagem, Sclerotinia borealis Bubak et Vleugel., Phoma roumii Fron., Ph. minulella Sacc et. Penz., Ascochyta anethicola Sacc., Asc. pinodes (Berk.et. Blox) Jones., Septoria    sojina Thuern. )   növünün Azərbaycan təbiətində yayılmasının müəyyən edilməsi ilk dəfədir

Elmi əsərlərinin adları

1. İbrahimov A.Ş., Eyubov B.B., Qəhrəmanova F., Əkrəmi M., Əkseh R., Məcnunova A.Ə., Qarayusifova A.K. Azərbaycan və İranda becərilən bəzi kənd təsərrüfatı  bitkilərinin mikobiotası.//AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2009, t.2, s.176-179
2. Эюбов Б.Б., Гахраманова Ф.Х., Меджнунова А.А., Аббасова Д.М., Алиева Ф.А. Микобиота некоторых сельскохозяйственных культур, выращиваемых в условиях Азербайджана. // Журнал общества Микробиологов Грузии «Микробиология и биотехнология», 2009, т.1, с.29-33.
3. Qəhrəmanova F.X., Məhərrəmova S.İ., İlyasova M.X., Məcnunova A.Ə. Buğdada toksiki göbələklərin yayılması./ “Biologiyada elmi nəaliyyətlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU,2009, s.188-189
4. Эюбов Б.Б., Гахраманова Ф.Х., Меджнунова А.А., Алиева Ф.А., Мамедова Ф.Р. Способность патогенных грибов выделять гидролитические ферменты. // Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2009, № 4, с. 92-95.
5. Эюбов Б.Б., Гаджиева Н.Ш., Гахраманова Ф.Х., Меджнунова А.А. и др. Микобиота растительных материалов, используемых для различных целей в условиях Азербайджана.// Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2010, № 4, с.55-57.
6. Меджнунова А.А., Керимов З.М.,Исмайлов Р.Г., Эюбов Б.Б. и др. Микобиота некоторых растительных материалов, используемых в пищевых, кормовых и лечебных целях.//Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2010, № 1, с.69-70
7. Эюбов Б.Б., Гаджиева Н.Ш., Гахраманова Ф.Х., Меджнунова А.А. Общая характеристика микромицетов, вызывающих болезни сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях Азербайджана.// Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2011, № 2, с.106-108.
8. Əlizadə K.S., Məhərrəmova M.H., Qurbanova A.A., Məcnunova A.Ə. Bitki mənşəli qidalar və onların təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin mikrobioloji aspektləri.//AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2011, 9, № 2, s.53-56.
9. Əlizadə K.S., Qəhrəmanova X., Məcnunova  A.Ə., Keyseruxskaya F.Ş. Qida məqsədləri üçün istifadə edilən bəzi bitkilərin mikoloji baxımdan qiymətləndirilməsi./“Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Sumqayit, 2012, s.83.
10. Məcnunova A.Ə. Kür-Araz ovaliğnda becərilən bəzi mədəni bitkilərin mikobiotasının ümumi xarakteristikası.//AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2015, c.13, № 1, c.281-286

Pedoqoji fəaliyyəti Orta məktəb
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: